ספר שמות פרשת שבוע שמות

פרשת שמות – ותרד לרחוץ על היאור

בתיה ירדה "לרחץ על היאור", ואומרים חז"ל שירדה לרחץ מגלולי בית אביה. בת פרעה היתה מקפת גלולים, עבודה זרה והבלים, ונפשה העדינה והאצילית סלדה מהם. התורה מדגישה: "ונערתיה הלכת על יד היאר", הנערות המשרתות שלה הלכו אתה. ויש כאן למוד חשוב: לפעמים אדם יודע את האמת ומבין את חשיבותה. הוא רוצה לבחר את הבחירה הנכונה, [...]
ספר שמות פרשת שבוע שמות

פרשת שמות – ותיראן המילדות את האלוקים

פרעה החליט, בתאום עם יועציו: "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו". פרעה ידע, שלשתי המילדות היהודיות ישנה השפעה עצומה על נשות ישראל. על אף שהיה פרעה מקפיד ביותר על כבודו, הוא רצה לדבר עם המילדות בעצמו. הוא לא שלח לשם כך שוטרים, ולא שליחים, ולא סמך על שום אדם מחכמיו שיעשה זאת. הוא רצה לתת להן [...]
ספר שמות פרשת שבוע שמות

פרשת שמות – מלך חדש "שנתחדשו גזירותיו"

התורה אומרת: "ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף". מהו "מלך חדש"? מבארת הגמרא: "רב ושמואל, חד אמר חדש ממש, וחד אמר שנתחדשו גזרותיו" – לפי דעה אחת היה זה מלך חדש, ולפי הדעה השניה היה זה אותו פרעה עצמו, אך הוא שנה לחלוטין את היחס שלו כלפי עם ישראל. לפי דעה [...]