בשלח ספר שמות פרשת שבוע

פרשת בשלח – עמל התורה חוסך יסורים

מובא בפרקי אבות שהתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים, וביניהם – בקבלת יסורים. לפי הפשט, המשמעות היא שאדם צריך לקבל יסורים באהבה, אך אי אפשר לבאר כך משום שכאשר אדם חולה או אשתו חולה הוא מתקשה ללמד, כך שלכאורה קבלת יסורים אינה עוזרת ללמד.

בשלח ספר שמות פרשת שבוע

פרשת בשלח – וכי פרעה שלח?

שאלה על לשון הפסוק "ויהי בשלח פרעה", נשאלה על ידי חכמים במדרש (שמות רבה כ, ג): "ויהי בשלח פרעה ‏–‏ וכי פרעה שלחם?! בלעם אמר 'א-‏ל מוציאם ממצרים' וכאן כתיב 'ויהי בשלח פרעה'". כלומר, משמעות המלים "ויהי בשלח פרעה את העם" היא לכאורה שפרעה הוא זה ששלח אותנו והוציאנו ממצרים!

בשלח ספר שמות פרשת שבוע

פרשת בשלח – דבר אל בני ישראל ויסעו

דרשו חז"ל על הפסוק "ופרעה הקריב": "מהו ופרעה הקריב? אלא שהקריב את ישראל לתשובה שעשו. אמר רבי ברכיה: יפה היתה הקרבת פרעה לישראל ממאה צומות ותפלות, למה? שכיון שרדפו אחריהם וראו אותן נתיראו מאד ותלו עיניהם למרום ועשו תשובה והתפללו" (שמות רבה כא, ה). למדונו כאן חז"ל הקדושים, שפרעה הקריב את עם ישראל לאביהם שבשמים!

בא ספר שמות

פרשת בא – מדוע היו מבני ישראל שלא רצו לצאת?

במדרש נאמרה סבה  לכך שהמצרים הוכו בחושך, והיא מובאת בפרוש רש"י (י, כב) על הפסוק "ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרים": "ולמה הביא עליהם חשך? שהיו בעם ישראל שבאותו הדור רשעים ולא היו רוצים לצאת, ומתו בשלשת ימי האפלה, שלא יראו מצרים ויאמרו אף הם לוקין כמונו". וכך מפרש רש"י גם את הפסוק (שם יג, […]

בא ספר שמות פרשת שבוע

פרשת בא – מיהו 'אדם גדול'?

על פי רוב, אדם העושה מעשה של גבורה עילאית, מסכן את חייו בפעלה מרשימה, בני אדם מתפעלים ממנו מאד. בונים לו אנדרטאות, יוצרים פסלים בדמותו, קוראים רחובות ואפלו ערים על שמו. הוא נחשב אדם גדול, כי עשה לכאורה דברים גדולים.

בא ספר שמות

פרשת בא – איך נבחר מנהיג?

פרשת בא מתחילה במלים "בא אל פרעה". לכאורה, היה צריך להיות כתוב "לך אל פרעה", ומדוע נאמר "בא"? אלא: "בא" – בא אתי, בא ונלך ביחד. משה רבנו זכה לחבה כה רבה ולמעלה כה גבוהה, שה' הולך אתו. מדוע זכה משה להיות מנהיג ולהושיע את עם ישראל? במה בחן ה' את משה?