מבצע!

תחינות מזל – מהדורת כיס

25.00 15.00

בספר זה קיבצנו תפילות לכל עת וכפי שידוע בחז"ל הקדושים שיש זמנים המסוגלים להורדת שפע בנקל ובפרט המתפלל בהם בכל ליבו כמו שנאמר "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת" וכמבואר בספר החינוך בשורש מצות התפילה וכמבואר ברמח"ל "וכפי התעוררותם לו כן ימשך אליהם שפע" וכמובא ברבנו בחיי (פ עקב) וצריך אתה לדעת כי כוח התפילה גדול ואפילו לשנות הטבע ולהינצל מן הסכנה ולבטל הנגזר. ובפרט שאבינו שבשמים אוהב אותנו והוא ברחמיו המרובים נתן לנו את המתנה הנפלאה. " התפילה" ומקבל באהבה וברצון את תפילותינו בכל עת וזמן כמו שנאמר " פני ה' בעושי רע להכרית מארץ זכרם!!!! צעקו!!!! וה' שמע ומכל צרותם הצילם" ואפילו רשע שצריך להכרת מן העולם אם יצעק מקירות ליבו ה' ברחמיו המרובים ישמע ומכל צרותיו יצילו !!
ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיאמר לצרותנו די וישלח ברכה והצלחה בריאות שלמה וישועה מזל וברכה לכל עמו ישראל ברחמים גמורים אמן