מבצע!

א-ת עצות בעבודת ה'

50.00 25.00

"אני פונה ליהודים רחוֹקים שעדיין מסתפקים, שעדיין
רחוֹקים, שעדיין מתביישים ופוחדים. אני פונה לכולם מעומק לבי שישמעו אותי היטב…"

כך זﬠק מזכה הרבים הגאון הצדיק רבי נסים יגן זצוק"ל
מנהמת לבו משך עשרות שנים – ואַף בערוב ימיו – מסר
נפשו ממש, ולא פסק פיו מלדרוֹשׁ, לﬠוֹרר את כלל ישראל,
וּלקרב את לבם לאביהם שבשנוים.

רבי נסים יגן זצוק"ל הותיר אחריו קרוב לאלף קלטות
משיחותיו הנפלאות בכל מקצועות התורה -אשר – היוּ עבור
רבים בבחינת סולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה.
באמצעות משלים ודוגמאות מהתמודדויות יוֹם-יוֹמיּוֹת בהם
נתקל אדם מן השׁוּרה – עלה בידוֹ להמחישׁ את דברי חז"ל
בגמרא, במדרשים ובזוהר הקדוש, לרומם את קהל שומעיו
לפסגות נעלות, להעלות דמעות טהורות של קרבה לריבונו
של ﬠוֹלם – בעיניהם של יהודים פשׁוּטים כמוֹ של תלמידי
חכמים, אשר היו מאזינים בפה פﬠוּר לדברים חוֹצבי להבוֹת
האשׁ, לאמרי הנועם אשר יוֹצאים היו מפיו ־ פה מפיק
מרגליּוֹת.

מתּוֹך הקלטוֹת הללו – עמלו צוות תלמידי חכמים על ליקוט פנינים נבחרים,
אמרות טהורות מאירות עין, משלים ושביבי דעת ומוסר במגוון נושאים הקשורים לתורה,
מידות השקפה ויראת שמים.