בשלח ספר שמות פרשת שבוע

פרשת בשלח – עמל התורה חוסך יסורים

מובא בפרקי אבות שהתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים, וביניהם – בקבלת יסורים. לפי הפשט, המשמעות היא שאדם צריך לקבל יסורים באהבה, אך אי אפשר לבאר כך משום שכאשר אדם חולה או אשתו חולה הוא מתקשה ללמד, כך שלכאורה קבלת יסורים אינה עוזרת ללמד.

בשלח ספר שמות פרשת שבוע

פרשת בשלח – וכי פרעה שלח?

שאלה על לשון הפסוק "ויהי בשלח פרעה", נשאלה על ידי חכמים במדרש (שמות רבה כ, ג): "ויהי בשלח פרעה ‏–‏ וכי פרעה שלחם?! בלעם אמר 'א-‏ל מוציאם ממצרים' וכאן כתיב 'ויהי בשלח פרעה'". כלומר, משמעות המלים "ויהי בשלח פרעה את העם" היא לכאורה שפרעה הוא זה ששלח אותנו והוציאנו ממצרים!

בשלח ספר שמות פרשת שבוע

פרשת בשלח – דבר אל בני ישראל ויסעו

דרשו חז"ל על הפסוק "ופרעה הקריב": "מהו ופרעה הקריב? אלא שהקריב את ישראל לתשובה שעשו. אמר רבי ברכיה: יפה היתה הקרבת פרעה לישראל ממאה צומות ותפלות, למה? שכיון שרדפו אחריהם וראו אותן נתיראו מאד ותלו עיניהם למרום ועשו תשובה והתפללו" (שמות רבה כא, ה). למדונו כאן חז"ל הקדושים, שפרעה הקריב את עם ישראל לאביהם שבשמים!